Ysgol Gymraeg Bryn y Môr

Blynyddoedd Cynnar | Blynyddoedd 1 a 2 | Blynyddoedd 3 a 4 | Blynyddoedd 5 a 6 |
Digwyddiadau | Dyddiadau'r Tymor |
Eisteddfod | Chwaraeon | Cystadlaethau |

Blynyddoedd 5 a 6

Tymor y Gwanwyn 2007

Digwyddiadau'r Tymor

Mae'r plant wrthi'n gweithio ar amrywiaeth o themau y tymor hwn. Maent yn mynd i gario ymlaen i astudio cyfnod Oes Fictoria yn y gwersi Hanes ac astudio'r ardal leol yn y gwersi Daearyddiaeth. Mae llawer o'r plant wedi cael hwyl yn ceisio efelychu gwaith celf yr arlunydd Josef Herman gan ddefnyddio golosg. Bu'r plant yn ysgrifennu cerddi yn seiliedig ar y thema 'Bae Abertawe', gan ganolbwyntio ar dechnegau disgrifio. Cafwyd gwaith arbennig gan nifer. Dyma un ymdrech:

Pan oedd Sadyrnau'n las,

A phan oedd y traeth yn cyfri'r tonnau oedd yn chwifio'n llon ar y traeth,

Roedd y plant yn forgrug bach yn nagio am hufen ia.

Yn y mor, roedd y llongau yn tisian mwg allan o'u simnai

A'r tren yn afon las yn mynd ar draws ymyl y Mwmbwls.

Uwchben, roedd y cymylau yn gyrru ar draws yr awyr,

Ond yn y Mwmbwls, roedd y ceir yn falwod mawr tew yn llygru pob man.

Ond hefyd yn yr awyr, roedd yr haul yn fobl Nadolig melyn, llachar

A'r gwylanod yn clebran wrth hedfan ac yn glanio ar y creigiau oedd yn peintio'r olygfa hyfryd.

O, roedd y Sadyrnau yna'n Sadyrnau glas!

Mae'r plant hefyd wedi cael cyfle i gystadlu yng ngweithgareddau celf a pherfformio yr Urdd eleni eto. Mae'r dosbarthiadau wedi bod wrthi yn gwneud gwaith papier-mache yn seiliedig ar y thema 'Fy Ngwlad'. Yn ogystal, mae rhai aelodau yn paratoi ar gyfer cystadleuthau canu ac adrodd, boed hynny yn unigol neu mewn grwp neu barti. Eleni hefyd, mae blynyddoedd 5 a 6 am gystadlu yn y gystadleuaeth Can Actol. Y thema yw 'Byd y Breuddwydion' ac mae'r plant yn ymdrechu'n galed.

Mae disgyblion blwyddyn 6 wedi bod ar ymweliadau pontio gyda'r ysgolion uwchradd, Gwyr a Bryntawe, yn barod ac yn disgwyl ymlaen at gael mynd eto cyn bo hir. Roedd y gweithgareddau yn cynnwys ymchwiliadau gwyddonol yng Ngwyr a gweithdai drama a gwersi coginio ym Mryntawe. Bydd cyfle iddynt fynd i Langrannog gyda'r ysgolion hyn y tymor nesaf.

Spring Term 2007

Term's Events

The children are continuing with the various themes they started to study during last term. They will study the Victorian period in the History lessons and the local area in Geography. Many of the children have enjoyed the art work we have been doing based on the works of Josef Herman. They experimented with charcoal, creating interesting and effective masterpieces. The children also wrote poems in the Welsh lessons, using 'Swansea Bay' as an inspirational title. One example has been shown above.

The children have also had the opportunity to compete in the art and performing competitions provided by the Urdd Eisteddfod. The classes have been working hard to create papier-mache 3D projects based on the theme 'My Country'. Some Urdd members are also competing in the singing and reciting competitions, either by themselves or as part of a larger group or party. This year too, year 5 and 6 pupils are to compete in the Can Actol (musical drama) competition. The theme is 'World/Land of Dreams'.

Year 6 pupils have visited Gwyr and Bryntawe on many occasions already this year and are looking forward to having the opportunity to go again soon. The activities included science investigations at Gwyr and drama and cooking workshops at Bryntawe. They will have the chance to go to Llangrannog with their respective secondary school during next term.

Hafan | Home | Cysylltwch | Contact Us | ©2007 Ysgol Gymraeg Bryn y Môr